「PLC入門班」課本

$250  

「PLC進階班」課本

$250  

「Protocol通訊協定」課本

$250  

「小型PLC基礎班」課本

$250  

「小型PLC應用班」課本

$250  

「安全控制應用」課本

$250  

「NX1P2控制器基礎」課本

$250  

「IO-Link應用」課本

$250  

「FH視覺感測器應用」課本

$250  

「NJ控制器基礎應用」課本

$450  

「EtherCAT運動控制」課本

$380  

「EtherNet/IP通訊」課本

$250  

「OPU UA與Database應用」課本

$250